Nasz znak: RGP.6730.137.2020.AS                                                Ostróda, 21 sierpnia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),  
zawiadamiam strony postępowania administracyjnego
że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch budynków oznaczonych w ewidencji budynków jako inne budynki niemieszkalne oraz zmianie sposobu ich użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska), przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 113/125, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 24 sierpnia  2020 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 24.08.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 24.08.2020, ostatnia aktualizacja: 24.08.2020, odsłon: 194


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757065
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości