Nasz znak: RGP.6733.13.2018.AS

Ostróda, 06 czerwca 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 06 czerwca 2018 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w mieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pani Kinga Chwiałkowska reprezentująca firmę Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z o.o., ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań

została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie kładki dla pieszych w miejscowości Durąg, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 80, 99, 168/1, 234, położonych w obrębie geodezyjnym Durąg, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 07 czerwca 2018 r.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.06.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.06.2018, ostatnia aktualizacja: 07.06.2018, odsłon: 440


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451857
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości