Nasz znak: RGP.6733.34.2020.KL                                                  Ostróda, 17 sierpnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 17 sierpnia 2020 r. na wniosek inwestora: ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Dziekoński reprezentujący firmę Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński

została wydana decyzja nr 35/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV, w tym w szczególności wymiana istniejącej linii napowietrznej nN 0,4kV nieizolowanej na izolowaną oraz wymiana istniejących słupów na nowe, na działkach nr ew. 175/5 i 175/3, obręb Grabin, gm. Ostróda.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 19 sierpnia 2020 r.

 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.08.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 19.08.2020, ostatnia aktualizacja: 19.08.2020, odsłon: 214


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722633
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości