Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                          
Ostróda, 09 lipca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 09 lipca 2018 r.
 
została wydana decyzja o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Nr 13/2017 z dnia 26 maja 2017 r., znak: RGP.6733.15.2017.AS Wójta Gminy Ostróda w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, na działce nr 15/2, w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 11 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.07.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.07.2018, ostatnia aktualizacja: 11.07.2018, odsłon: 351


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426928
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości