Nasz znak: RGP.6733.48.2019.KL                                                  Ostróda, 10 stycznia 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski reprezentujący firmę EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 3395/1 i 492/3, położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowin, gm. Ostróda.

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14 stycznia 2020 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.01.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.01.2020, ostatnia aktualizacja: 14.01.2020, odsłon: 247


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756822
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości