Nasz znak: RGP.6733.27.2015.AS                                          
Ostróda, 11 września 2015 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek na Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz reprezentujący firmę Zespół Usług Projektowo - Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o.o. 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjnew sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we wsi Gerłoż, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/5, 1/8, 7, 9, 10, 11, 12/1, 13, 16, 19, 21, 26/2, 26/3, 26/4, 57, 59/1, 59/2, 63, 100/11, 101/2, 102/2, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/21, 104/22, 104/29, 105/1, 105/2, 117/40, 117/41, 117/42, obręb geodezyjny Gierłoż, gmina Ostróda.
 W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.09.2015, ostatnia aktualizacja: 14.09.2015, odsłon: 898


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584699
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości