Nasz znak: RGP.6733.51.2020.AS               Ostróda, 15 grudnia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 - 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Paweł Przyborski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ELPROWYK Paweł Przyborski z siedzibą w Idzbarku, ul. Niepodległości 4, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 249/3, 128, 174/1, obręb geodezyjny Grabin, gmina Ostróda.

     W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 17.12.2020 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.12.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.12.2020, ostatnia aktualizacja: 15.12.2020, odsłon: 215


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722442
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości