Nasz znak : RGP-7624/24/2008                    Ostróda, dnia  5 lutego 2009 r.

 

Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Samborowo gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. ) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuje się wszystkich zainteresowanych, że do Urzędu Gminy Ostróda, wpłynął wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianej na działkach nr 432/24, 432/52, 648, 646/38, 572/8, 670/4, 576/3, 578/4, 581/7, 676/41, 676/42, 431/7, 676/39, 557/1 położonych w miejscowości

Samborowo, gmina Ostróda.

 

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 21 dni od daty ukazania się zawiadomienia.

                                                                                

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Przekazano do publikacji dn. 26.03.2009 r.

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.03.2009, ostatnia aktualizacja: 26.03.2009, odsłon: 1 239


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426879
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości