Nasz znak: RGP.6733.38.2018.L                                                               

Ostróda, 20 grudnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), zawiadamiam, że dnia 13 grudnia 2018 r. na wniosek
inwestora: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Piotr Olechnowicz reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV w postaci linii napowietrznej wraz z demontażem istniejącej linii i słupów oraz posadowienie nowych słupów dla projektowanej sieci średniego napięcia na działkach nr ew.:

- 142/22, 150, 151/1, 3243 obręb Wirwajdy,  gmina Ostróda,

- 4/2, 2, 1/15, 1/2, 1/3 obręb Ryńskie, gmina Ostróda,

- 407, 445/6 obręb Tyrowo, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 27 grudnia 2018 r.

 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.12.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.12.2018, ostatnia aktualizacja: 20.12.2018, odsłon: 361


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408678
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości