Ostróda, 16 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Durąg
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/194/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
  - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Durąg
 
     w dniach od 24 kwietnia 2018 r. do 16 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
 
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401, w godzinach od 1000 do 1100.
 
     Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.04.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.04.2018, ostatnia aktualizacja: 16.04.2018, odsłon: 385


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408748
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości