OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny.
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
  - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, w dniach od 12 września 2017 r. do 3 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
 
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowym planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 206, o godzinie 10.00.
 
     Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 04.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska
 

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2017, ostatnia aktualizacja: 04.09.2017, odsłon: 41

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729815
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved