Znak: RGP.6722.7.2016                                                                    Ostróda, 7 listopada 2016r.
 
 
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 lipca 2016r.
 
  Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 39 ust. 1 art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tj. Dz.U. z 2016r. poz. 353 ) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 lipca 2016r.
 
  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 , 14-100 Ostróda, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
   Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 07.11.2016, ostatnia aktualizacja: 07.11.2016, odsłon: 768


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757271
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości