IGK.602.17.2012

Ostróda, 2013-04-29

 

OBWIESZCZENIEo konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony Środowiska dla GminyOstróda na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019”

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska / Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150z późniejszymi zmianami / i art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy zdnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jegoochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenachoddziaływania na środowisko / Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymizmianami/, Wójt Gminy Ostróda podaje dopublicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z:

 

 

- Projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda nalata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019”,

 

- Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Projektu ProgramuOchrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2012-2015 z perspektywą do roku2019.

 

Projekt programu wraz z prognoząoddziaływania na środowisko jest wyłożony do publicznego wglądu w UrzędzieGminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda, pok. 313 i jest dostępny od poniedziałku do piątku wgodzinach 800 – 1400, tel. / 89 / 6760733.

Ponadto został podany do publicznejwiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostródahttp: bip.gminaostroda.pl.

Zainteresowani mają możliwość zapoznania sięz projektem w/w dokumentu oraz składania uwag i wniosków.

 

Uwagi iwnioski można składać w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia:

- w formie pisemnej na adres: Urząd GminyOstróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,

 

- ustnie do protokołu,

 

- za pomocą środków komunikacjielektronicznej na adres e-mel: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którymmowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym / Dz. U.z 2013 roku poz. 262 /.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 03października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania naśrodowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami /, uwagi lubwnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag iwniosków jest Wójt Gminy Ostróda.

Data przekazania do publikacji: 29.04.2013r.

Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

 

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2013, ostatnia aktualizacja: 29.04.2013, odsłon: 973


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11429748
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości