Nasz znak: RGP.6733.1.2016.AS                                
Ostróda, 08 lutego 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 08 lutego 2016 r. na wniosek Powiatu Ostródzkiego z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Andrzej Roman reprezentujący firmę Usługi Inżynierskie Andrzej Roman, Tatary 40, 13-100 Nidzica została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom” przewidzianej do realizacji na działkach nr 111, 117, 118, obręb geodezyjny Rudno, gmina Ostróda oraz działkach nr 153 i 154 obręb geodezyjny Smykowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 09.02.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.02.2016, ostatnia aktualizacja: 09.02.2016, odsłon: 824


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757346
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości