Nasz znak: RGP.6733.18.2016.MG
Ostróda, 05 września 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 - 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Bors reprezentujący firmę EL POMIAR – PROJEKTY, 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 43/174 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 46, 124, 125, 183, 186, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Grzyb

Sporządził/a: Magdalena Grzyb
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.09.2016, ostatnia aktualizacja: 05.09.2016, odsłon: 801


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757232
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości