Nasz znak: RGP.6733.10.2015.KL                                           
Ostróda, 10 kwietnia 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu którego z upoważnienia występuje Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego – Jan Brzozowski
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ulicy Kwiatowej, budowie chodnika oraz budowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 191/5 i 201, w miejscowości Kajkowo, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.04.2015, ostatnia aktualizacja: 14.04.2015, odsłon: 677

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10459500
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved