Nasz znak: RGP.6733.11.2015.AS                                          
Ostróda, 14 kwietnia 2015 r.
 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Andrzej Remiszewski reprezentujący firmę Z.R.E. „REMIX” z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Gen. Sosnkowskiego 6
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV poprzez skablowania odcinka linii przy samej granicy oraz demontaż linii napowietrznej kolidującej z zabudową działki, przewidzianej do realizacji na działce nr 245/6, położonej w obrębie geodezyjnym 12- Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.04.2015, ostatnia aktualizacja: 14.04.2015, odsłon: 914


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584784
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości