Obwieszczenie
 
Konsultacje społeczne projektu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
 
Działając na podstawie art. 47 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o konsultacjach społecznych projektu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.
 
Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:
 
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Ostróda: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1
w terminie do dnia 27 sierpnia 2015 r.
 
Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w Urzędzie Gminy Ostróda oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl
 
Zintegrowana Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025
 
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego
 
 
Data przekazania do publikacji: 18.08.2015r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.08.2015, ostatnia aktualizacja: 18.08.2015, odsłon: 953


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584685
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości