Nasz znak: RGP.6733.9.2016.AS                                            
Ostróda, 17 czerwca 2016 r.
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2016 r. został zmieniony wniosek z dnia 02 czerwca 2016 r. (data wpływu do Urzędu: 03 czerwca 2016 r.) Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/35 i 142/37, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda. Zmiana przedmiotowego wniosku dotyczy włączenia w zakres inwestycji działki nr 190/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
W związku z powyższym w dniu 16 czerwca 2016 r. zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/35, 142/37 oraz 190/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.06.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.06.2016, ostatnia aktualizacja: 17.06.2016, odsłon: 781


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715087
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości