Nasz znak : RGP-7624/4/2009

Ostróda, dnia 22 czerwca 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie gminy Ostróda na działce nr 4/103 w miejscowości Morliny, polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na halę sortowni odpadów oraz łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno - bytowe .

 

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z wnioskiem w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 Uwagi i wnioski należy kierować na w/w adres Urzędu Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie 21 dni.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.06.2009, ostatnia aktualizacja: 29.06.2009, odsłon: 1 242


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427109
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości