Ostróda,  26  stycznia 2021r.
ZP.271.16.2020

Strona Internetowa Zamawiającego

 
Dot.:  Dostawa sprzętu i usług. do Projektu  pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”
 
Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r.   poz. 1843 ze zm.) informuję, że  na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 1 unieważnia się postepowanie dla częsci I zamówienia tj. Doposażenie Serwerowni w związku z niezłożenieniem żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
 

 

Ostróda, 14 stycznia  2021r.

 

ZP.271.16.2020

 

Informacja z otwarcia ofert
Dot. :  Dostawa sprzętu i usług. do Projektu  pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019r. poz. 1843.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Dostawa sprzętu i usług. do Projektu  pn.:  „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”.  Zamawiający na sfinansowanie   zamówienia zamierza przeznaczyć :
Zamawiający na sfinansowanie  I części  zamówienia zamierza przeznaczyć : 348.880,89zł brutto
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto
Zwiększona wydajność procesorów
Funkcjonalna karta zarządzalna
1.
ITerka24 POGOTOWIE INFORMATYCZNE                      
ul. Grota Roweckiego 64/10,           14-500 Braniewo
357.578,22zł
nie
tak
2.
NEO Komputer Sp. J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski
ul. Grunwaldzka 19G,                    14-100 Ostróda
347.099,85zł
nie
tak
 
 
Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy oraz termin wykonania zamówienia.  Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania  z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 

Ogłoszenie nr 774331-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.
 

Gmina Ostróda: Dostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”..
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej RPWM.03.00.00 – „Cyfrowy Region”, Działanie RPWM.03.01.00
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 51074325500000, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, Sekretariat ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i usług. do Projektu pn.: „Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych e-usług w Gminie Ostróda”..
Numer referencyjny: ZP.271.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw i usług: 1.1. Doposażenie Serwerowni – Zadanie Nr. 7 z Wniosku o dofinansowanie: 1. dostawę sprzętu informatycznego. Szczegółowe wymagania zawarto w Części II – Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia. 2. świadczenie usługi Gwarancji i Rękojmi rozumianej jako wsparcie techniczne oraz serwis systemu informatycznego umożliwiający prawidłowe jego funkcjonowanie, 3. przeprowadzenie niezbędnych Szkoleń, 4. Kody CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 48822000-6 Serwery Komputerowe. 48600000-4 Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne. 48732000-8 Pakiety oprogramowania do zabezpieczania danych. 32422000-7 Elementy składowe sieci. 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID). 48823000-3 Serwery plików. 48710000-8 Pakiety oprogramowania do kopii zapasowych i odzyskiwania. 32424000-1 Infrastruktura sieciowa. 32420000-3 Urządzenia sieciowe. 32422000-7 Elementy składowe sieci. 32421000-0 Okablowanie sieciowe. 30213300-8 Komputer biurkowy. 30231300-0 Wyświetlacze płaskie. 39717200-3 Urządzenia klimatyzacyjne. 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego, 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego, 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 48920000-3 Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych, 48990000-4 Pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń, 2. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy modelu (serii/wersji) oferowanego oprogramowania i sprzętu oraz jego producenta, spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu i oprogramowania z minimalnymi wymaganiami zamawiającego, opisanymi SOPS, 3. Elementy wyposażenia (urządzenia), materiały muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 4. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta.

II.5) Główny kod CPV: 48822000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: do 45 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: doświadczenie zawodowe: Wykonawca spełni warunek jeżeli: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: co najmniej dwie dostawy wraz z instalacją serwerów, komputerów (terminali), pamięci masowych i elementów aktywnych sieci o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto każda. 2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym: co najmniej jedną osobą na stanowisku Instalatora – posiadającą min. 3-letnie doświadczenie w instalowaniu i konfigurowaniu serwerów i pamięci masowych, konfigurowaniu sieci komputerowych i konfigurowaniu usługi AD.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy jeden z Wykonawców wykaże się spełnieniem warunków udziału. Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności technicznej lub zawodowej, tzn. warunek nie zostanie uznany za spełniony w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykażą, że zrealizowali w sumie dwie dostawy, ale żaden z nich nie zrealizował samodzielnie dwóch dostaw wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, gdy podmiot udostępniający zdolność techniczną lub zawodową samodzielnie spełnia wymagania Zamawiającego.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Z zastrzeżeniem paragrafu 7 pkt. 7 ppkt 1.3. SIWZ Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 1 wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o którym mowa w punkcie 1 wyżej. 2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złozyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz Dostaw – Załącznik Numer 7 do SIWZ. z załączeniem dowodów, czy dostawy zostały wykonane należycie. 2. Wykaz Osób – Załącznik Numer 8 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Do oferty (Załącznik 1 - Formularz Ofertowy) każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ - informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie , że Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu. 3. Dokumenty o którym mowa w §V pkt. 2) SIWZ jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – Załącznik 1 Numer 5-6 do SIWZ. 4. *) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców. 1. Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7.1 niżej składne jest przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie we własnym imieniu. 3. W przypadku Wykonawców działających w formie spółki cywilnej oświadczenia, o których mowa w punkcie 2.2 wyżej oraz punkcie 7.1 niżej składne jest przez każdego wspólnika spółki cywilnej oddzielnie we własnym imieniu (osoby prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą określoną w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - „Firma przedsiębiorcy”).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
zwiększona wydajność procesorów 20,00
funkcjonalna karta zarządzalna 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzone przez Strony zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 zmiana zapisów umowy może nastąpić w przypadku i zakresie: 2.1. zmiany terminu realizacji umowy. Termin realizacji umowy może ulec zmianie, w szczególności gdy zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyższej, niezależne od stron umowy, które uniemożliwiłyby terminowe wykonanie umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec. W szczególności za siłę wyższą uważa się działania sił przyrody, takie jak: huragan, trzęsienie ziemi, powódź oraz inne zdarzenia takie jak: wojnę, zamieszki, skażenie radioaktywne itp. W takim przypadku strony ustalą nowy termin realizacji umowy, z tym, że maksymalny termin zakończenia będzie przypadał nie później niż 30 dni po zakończeniu okresu przerwy lub postoju spowodowanego wystąpieniem siły wyższej. 2.2. w przypadku zakończenia wytwarzania oprogramowania lub danego modelu sprzętu objętego ofertą lub wycofania ich z produkcji lub z obrotu na terytorium RP, Strony dopuszczają zmianę polegającą na dostarczeniu produktu zastępczego o parametrach spełniających wymagania minimalne określone w SOPZ; 2.3. w przypadku ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanego oprogramowania lub sprzętu Strony dopuszczają zmianę polegającą na zastąpieniu danego produktu produktem zastępczym spełniającym wszelkie wymagania przewidziane w SOPZ dla produktu zastępowanego, rekomendowanym przez producenta lub wykonawcę w związku z ujawnieniem wady. W przypadku wprowadzenia przez producenta nowej wersji oprogramowania lub nowego modelu sprzętu, Strony dopuszczają zmianę wersji oprogramowania lub modelu sprzętu pod warunkiem, że nowa wersja lub model spełniają wymagania minimalne określone w SOPZ; 3. Inne, w następujących przypadkach: 3.1. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy- w zakresie sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 3.2. wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony – w zakresie niejasnych lub rozbieżnych pojęć; 3.3. zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy lub zakresu zamówienia wykonywanego przy udziale podwykonawców; 3.4. zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie wysokości należnego podatku; 3.5. zmiany w zakresie sposobu realizacji umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy gdy: a. konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją współfinansującą zamówienie, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia; b. konieczność wprowadzenia tych zmian będzie następstwem zmian wytycznych i zaleceń instytucji współfinansującej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości. 4. Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i przez Wykonawcę. 5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli stron w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności. 6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 6.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 6.2. danych teleadresowych lub danych rejestrowych, 6.3. będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej dla stron umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14.01.2021, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKT UMOWY

 

Data przekazania do publikacji: 30.12.2020
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.12.2020, ostatnia aktualizacja: 26.01.2021, odsłon: 464


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12429887
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości