Nasz znak: RGP.6733.46.2020.KL                                              Ostróda, 09 listopada 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6,    10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski reprezentujący firmę EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski, ul. Żurawia 24c/1, 11-041 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz z szafami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 52/3 i 52/5, położonych w obrębie geodezyjnym Durąg, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10 listopada 2020 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.11.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.11.2020, ostatnia aktualizacja: 10.11.2020, odsłon: 186


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757091
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości