Nasz znak: RGP.6733.47.2020.AS              Ostróda, 02 listopada 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o. z siedzibą w Tyrowie 104, 14-100 Ostróda reprezentowanego przez Prezesa Zarządu – Pana Sławomira Andrysiaka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 193/35, 193/32, 676/1, 676/2, obręb Tyrowo, gmina Ostróda oraz na działkach nr ew.: 3303/1, 10/20, 10/22, obręb Morliny, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 05.11.2020 r.

 

Data przekazania do publikacji: 05.11.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.11.2020, ostatnia aktualizacja: 05.11.2020, odsłon: 170


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722668
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości