Nasz znak: RGP.6733.45.2020.AS                                     Ostróda, 28 października 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Michał Dziedzic reprezentujący firmę ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda z siedzibą w ul. Zielona 7, 84-242 Luzino zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 3094/9, 263/2, 327/2, 329/4, 243/1, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 29.10.2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 29.10.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.10.2020, ostatnia aktualizacja: 29.10.2020, odsłon: 209


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756881
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości