Nasz znak: RGP.6733.43.2020.AS                                            Ostróda, 28 października 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 28 października 2020 r. na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Przemysław Hatała reprezentujący firmę Projektowanie i Nadzór Sanitech Przemysław Hatała z siedzibą, ul. Malczewskiego 12, 14-200 Iława została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia oraz budowie przyłącza gazu i punktu gazowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 124/2, 10/22, 10/23, 10/24, 122/1, 11/2, 14/46, 14/78, obręb geodezyjny Grabin, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 29.10.2020 r.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 29.10.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 29.10.2020, ostatnia aktualizacja: 29.10.2020, odsłon: 175


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756966
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości