Nasz znak: RGP.6220.19.2020                                                          Ostróda, 23 października 2020 r.
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia społeczeństwo o możliwości udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącej instalacji do chowu zwierząt inwentarskich zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Ryn, obręb Ryn, gmina Ostróda, powiat ostródzki.
 
Dnia 19 października 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącej instalacji do chowu zwierząt inwentarskich zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Ryn, obręb Ryn, gmina Ostróda, powiat ostródzki, które zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w §2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839)
 
Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
Zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, o której mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), składania uwag i wniosków. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni tj. od 27.10.2020.do 17.11.2020, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 309 w godzinach od 730 do 1530.  Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości od dnia 27 października 2020 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 27.10.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.10.2020, ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, odsłon: 200


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722469
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości