Nasz znak: RGP.6220.2.2020                                          Ostróda, 7 października 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że:
 
na wniosek firmy Sławomir Lędziak, Mateusz Lędziak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Centralzbyt” Sp. Jawna ul. Grunwaldzka 39, 13-200 Działdowo reprezentowanej przez radcę prawnego Wiesławę Gierłachowską zostało przez Wójta Gminy Ostróda wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie składu opału w miejscowości Górka 3E, zlokalizowanego na działce nr ew. 23/74 i 23/73 obręb Górka, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z postanowieniem z dnia 7 października 2020 r., znak: RGP.6220.2.2020 można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Od przedmiotowego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda, w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego wydaniu.
 
Zgodnie z art. 74 ust. 3a Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
 
1)przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 
2)działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 
3)działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.
 
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny                 lub obowiązek. 
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12 października 2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 12.10.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.10.2020, ostatnia aktualizacja: 12.10.2020, odsłon: 178


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757089
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości