Znak: RGP.6722.10.2020                                                                            Ostróda, dnia 08 października 2020r.
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda dla terenu położonego w obrębach Mała Ruś, Morliny, Tyrowo oraz Górka, gmina Ostróda
 
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda Uchwały Nr XXVI/216/2020 z dnia 11 września 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębach Mała Ruś, Morliny, Tyrowo oraz Górka, gmina Ostróda oraz o wszczęciu postepowania związanego z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej ww. zmiany studium.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać do Wójta Gminy Ostróda w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda lub w formie elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres email: lub w formie formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy i adresu zamieszkania albo siedziby w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 39 oraz art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w formie pisemnej lub ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 
W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:
1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Ostróda, z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (nr tel. 89 676 07 80,  adres e-mail: ).
2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej: .
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://www.bip.gminaostroda.pl / / w zakładce „Urząd Gminy” w ,,Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych” oraz w siedzibie Administratora.
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.10.2020
Osoba przekazująca: Agata Grzelakowska

Sporządził/a: Agata Grzelakowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.10.2020, ostatnia aktualizacja: 13.10.2020, odsłon: 195


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756942
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości