Nasz znak: RGP.6733.44.2020.KL                                     Ostróda, 28 września 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Ostróda Grzegorza Kastrau, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkach, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 43 i 44, położonych w obrębie geodezyjnym Reszki, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 30 września 2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 30.09.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.09.2020, ostatnia aktualizacja: 30.09.2020, odsłon: 184


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722691
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości