Nasz znak: RGP.6733.41.2020.AS                                               Ostróda, 15 września 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 15 września 2020 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Ostróda Grzegorza Kastrau, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie publicznego obiektu sportowego związanego z kulturą fizyczną w postaci zaplecza socjalnego przy boisku sportowym (modułowe kontenery socjalne), przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 28/2, obręb geodezyjny Turznica, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 16.09.2020 r.
 
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.09.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.09.2020, ostatnia aktualizacja: 16.09.2020, odsłon: 164


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722585
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości