Nasz znak: RGP.6733.37.2020.AS                         Ostróda, 14 września 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 14 września 2020 r. na wniosek inwestora: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie, al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Maciej Basek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ITER Maciej Basek, ul. Adama Asnyka 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański zostało wydane postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Nr 38/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego z dnia 11.09.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie przepustu w ciągu drogi krajowej nr 16 po uprzedniej rozbiórce istniejącego przepustu, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 192, obręb geodezyjny Tyrowo, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 16.09.2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.09.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.09.2020, ostatnia aktualizacja: 16.09.2020, odsłon: 191


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722384
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości