Nasz znak: RGP.6733.30.2020.KL                         Ostróda, 20 lipca 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 20 lipca 2020 r. na wniosek inwestora: ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski, reprezentujący firmę EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski, ul. Żurawia 24C/1, 11-041 Olsztyn została wydana decyzja nr 32/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV, na działkach nr ew. 126/77 i 3010/2 obręb Durąg, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 21 lipca 2020 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.07.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.07.2020, ostatnia aktualizacja: 21.07.2020, odsłon: 204


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722701
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości