Nasz znak: RGP.6733.25.2020.AS                                                    Ostróda, 15 maja 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42a, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Stanisław Ciborowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” s.c., adres ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 191/5, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530, a także zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568 i poz. 695) poprzez kontakt mailowy Urzędu Gminy Ostróda: , korespondencyjnie pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda lub za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /gminaostroda/skrytka.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia  19 maja 2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 19.05.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.05.2020, ostatnia aktualizacja: 19.05.2020, odsłon: 189


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722637
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości