Nasz znak: RGP.6733.42.2019.KL                                                 Ostróda, 17 lutego 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 17 lutego 2020 r. na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jerzy Lepszy reprezentujący firmę NOW‑EKO Biuro Projektów Sp. z o.o. ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn została wydana decyzja nr 9/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE dn 250 mm od stacji Smykowo do rejonu Zakładu Mięsnego Morliny S.A., przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.:
- 148/6, 148/1, 161, 159/2, 154, 156, 153/80, 153/81 - obręb Wirwajdy,  gmina Ostróda,
- 13/2, 14, 4/2, 2, 1/15, 1/2 - obręb Ryńskie, gmina Ostróda,
- 405/2, 445/16, 445/18, 445/17, 445/20, 445/19, 444, 194/1 - obręb Tyrowo, gmina Ostróda,
- 12/2, 11, 10/49, 10/48 – obręb Morliny, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 19 lutego 2020 r.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.02.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.02.2020, ostatnia aktualizacja: 19.02.2020, odsłon: 232


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722715
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości