Nasz znak: RGP.6733.6.2020.KL                                             Ostróda, 10 lutego 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz reprezentujący firmę Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” Sp. z o.o., 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 194/18, położonej w obrębie geodezyjnym Lubajny, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12 lutego 2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 12.02.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.02.2020, ostatnia aktualizacja: 12.02.2020, odsłon: 234


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722532
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości