Nasz znak: RGP.6733.13.2018.AS                                               Ostróda, 30 stycznia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 30 stycznia 2020 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie reprezentowanego przez Zastępcę Dyrektora Grzegorza Puzona została wydana decyzja o zmianie decyzji Nr 14/2018 z dnia 06 czerwca 2018 r., znak: RGP.6733.13.2018.AS w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kładki dla pieszych (ciągu pieszego) w miejscowości Durąg, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 80, 99, 168/1, 234, położonych w obrębie geodezyjnym Durąg, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 31 stycznia 2020 r.
 
    Odwołanie od decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 31.01.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 31.01.2020, ostatnia aktualizacja: 31.01.2020, odsłon: 261


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756982
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości