Nasz znak: RGP.6733.45.2019.AS                                                 Ostróda, 24 stycznia  2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że 24 stycznia 2020 r. na wniosek firmy Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pani Katarzyna Barełkowska reprezentująca firmę Tacakiewicz Sp. z o.o. Ferma Kresek Sp. k. z siedzibą w Poznaniu została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji deszczowej, jej wylotu wraz umocnieniami oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 193/8, 213/1, 193/33, 193/7, obręb geodezyjny Tyrowo, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 27 stycznia 2020 r.
 
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 27.01.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 27.01.2020, ostatnia aktualizacja: 27.01.2020, odsłon: 246


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722439
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości