Nasz znak: RGP.6220.13.2019                                     Ostróda, 24 stycznia 2020  r.
 
O b w i e s z c z e n i e
 
Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 8 stycznia 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na działkce nr ewid. 477/3 w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda, dla DIPOL s.c. S.P. Gościniak.
 
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  w miejscowości  Samborowo.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 24.01.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.01.2020, ostatnia aktualizacja: 24.01.2020, odsłon: 255


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722713
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości