Nasz znak: RGP.6733.2.2020.KL                                    Ostróda, 22 stycznia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Aleksander Strygun reprezentujący firmę Firma Usługowa „AS ENERGY” Aleksander Strygun z siedzibą 14-100 Ostróda, Kajkowo ul. Henrykowska 20a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz szaf kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 266/42, 266/101, 266/105, 266/98, 266/100 i 266/107, położonych w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 24 stycznia 2020 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 24.01.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.01.2020, ostatnia aktualizacja: 24.01.2020, odsłon: 238


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722693
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości