Nasz znak: RGP.6733.42.2018.KL                                               Ostróda, 12 kwietnia 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 12 kwietnia 2019 r. na wniosek inwestora EMITEL S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Piotr Kasprzycki została wydana decyzja nr 12/2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową GOL_OSTRODA_IDZBARKEMT/44661 na działce nr ew.: 233/4 obręb Idzbark, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 16 kwietnia 2019 r.
 
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.04.2019
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.04.2019, ostatnia aktualizacja: 16.04.2019, odsłon: 102

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451489
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved