Nasz znak: RGP.6733.10.2019.KL                                               Ostróda, 08 kwietnia 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 08 kwietnia 2019 r. w sprawie z inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Jerzy Lepszy reprezentujący firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE 250mm od stacji Smykowo do rejonu Zakładu Mięsnego Morliny S.A. zlokalizowanego w gminie Ostróda:
- Obręb Wirwajdy, działki nr ew.:148/6, 148/1, 161, 160, 159/2, 154, 156, 153/80, 153/81,
- Obręb Ryńskie, działki nr ew.: 13/2, 14, 4/2, 2, 1/13, 1/14, 1/15, 1/2,
- Obręb Tyrowo, działki nr ew.: 405/2, 445/16, 445/18 ,445/17, 445/20, 445/19, 444, 194/1,
- Obręb Morliny, działki nr ew.: 12/2, 11, 10/41, 10/49, 10/48.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od zawiadomienia o jego wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 10 kwietnia 2019 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.04.2019
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.04.2019, ostatnia aktualizacja: 10.04.2019, odsłon: 92

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665309
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved