Nasz znak: RGP.6733.10.2019.KL                                    Ostróda, 21 marca 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Jerzy Lepszy reprezentujący firmę NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z PE dn 250 mm od stacji Smykowo do rejonu Zakładu Mięsnego Morliny S.A., przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.:
 
  - 148/6, 148/1, 161, 160, 159/2, 154, 156, 153/80, 153/81 - obręb Wirwajdy, gmina Ostróda,
 
  - 13/2, 14, 4/2, 2, 1/13, 1/14, 1/15, 1/2 - obręb Ryńskie, gmina Ostróda,
 
  - 405/2, 445/16, 445/18, 445/17, 445/20, 445/19, 444, 194/1 - obręb Tyrowo, gmina Ostróda,
 
  - 12/2, 11, 10/41, 10/49, 10/48 – obręb Morliny, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 25 marca 2019 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 25.03.2019
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.03.2019, ostatnia aktualizacja: 25.03.2019, odsłon: 98

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665600
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved