Nasz znak: RGP.6733.15.2015.AS                                  Ostróda, 08 listopada 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie z wniosku firmy PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie, ul. Karola Małłka 7
 
zostało wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
 
    w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej szerokopasmowej dofinansowanej ze środków UE na terenie miejscowości Samborowo, gm. Ostróda na obszarach chronionych (rezerwat i obszar Natura 2000), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 598/3, 653, 333/1, 619/3, 621, 260/2, 260/1, 341, 261/2, 342, 328/1, obręb geodezyjny Samborowo, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 13 listopada 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.11.2018, ostatnia aktualizacja: 13.11.2018, odsłon: 357


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408695
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości