Nasz znak: RGP.6733.39.2018.AS                                    Ostróda, 08 listopada 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Dąbrowski reprezentujący firmę EL-VIK PROJEKT Tomasz Dąbrowski, ul. Żurawia 24 C/1, 11-041 Olsztyn
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
    w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą (złączem kablowym i kablowo-pomiarowym), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 126/75 i 3010/2, położonych w obrębie geodezyjnym Durąg, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 listopada 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.11.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.11.2018, ostatnia aktualizacja: 13.11.2018, odsłon: 408


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427019
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości