Znak: RGP.6722.5.2017                                                   Ostróda, 31 stycznia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda:
 
  - w obszarze działek położonych w obrębie Idzbark gmina Ostróda,
  - w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda,
  - w obszarze działki ewidencyjnej Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda
 
    Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda:
 
    - Uchwały Nr XLV/363/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Idzbark gmina Ostróda;
 
    - Uchwały Nr XLV/365/2018 z dnia 28 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działek położonych w obrębie Mała Ruś gmina Ostróda;
 
    - Uchwały Nr XLVII/379/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obszarze działki ewidencyjnej Nr 330/85 położonej w obrębie Kajkowo gmina Ostróda.
 
    Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
    Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: , w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 
    Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 15.10.2018
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.10.2018, ostatnia aktualizacja: 15.10.2018, odsłon: 412


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408728
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości