Nasz znak: RGP.6733.15.2018.AS                                      Ostróda, 20 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w mieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Robert Faltynowski reprezentujący firmę „ANDREX” Usługi Elektryczno-Montażowe Andrzej Kudon, Idzbark 47, 14-100 Ostróda
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 91/9, położonej w obrębie geodezyjnym Kątno, gmina Ostróda oraz na działce nr ew. 4/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 24 kwietnia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.04.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.04.2018, ostatnia aktualizacja: 24.04.2018, odsłon: 422


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408634
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości