Nasz znak: RGP.6733.10.2018.KL                                       Ostróda, 12 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 510, 3218/1, 516, 524/5, 432/5 i 557/1, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda z wniosku firmy El. INVEST Sp. z o.o., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Sikorski reprezentujący firmę Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Tomasz Sikorski, ul. Świderska 5 m. C3, 05-420 Józefów
 
zostało wydane postanowienie
 
     o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu dokumentów wymienionych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).
 
     Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,   14-100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 16 kwietnia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.04.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.04.2018, ostatnia aktualizacja: 16.04.2018, odsłon: 387


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408608
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości