Nasz znak: RGP.6220.22.2017                                            Ostróda, 3 kwietnia 2018 r.
 
Obwieszczenie
 
     Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
 
     o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego budowie budynku magazynowego z sortownią owoców i komorami chłodniczymi wraz z częścią socjalną oraz wyposażeniem w instalację fotowoltaiczną o mocy 79,52 kwp, instalację chłodniczą z odzyskiem ciepła, montażem bram chłodniczych oraz linii sortująco – ważącej na działkach ew. nr 26/1, 27/2 oraz 21/67 obręb Ryn, w miejscowości Ryn 4a, gm. Ostróda.
 
     Na wniosek firmy Agroland Jakub Deliś, Stare Kozłowice 168, 96-315 Wiskitki zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku magazynowego z sortownią owoców i komorami chłodniczymi wraz z częścią socjalną oraz wyposażeniem w instalację fotowoltaiczną o mocy 79,52 kwp, instalację chłodniczą z odzyskiem ciepła, montażem bram chłodniczych oraz linii sortująco – ważącej na działkach ew. nr 26/1, 27/2 oraz 21/67 obręb Ryn, w miejscowości Ryn 4a, gm. Ostróda”.
 
     Przedsięwzięcie zgodnie z z §3 ust.1 pkt 98 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Ostróda wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
 
     Mając na uwadze postanowienie z dnia 11 stycznia 2018 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 listopada 2017 r. i opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2017 r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
     Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 
     Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (adres e-mail: ) i ustnej w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530.
 
     Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
     Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie www.bip.gminaostroda.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ryn.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.04.2018, ostatnia aktualizacja: 04.04.2018, odsłon: 428


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408754
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości