Nasz znak: RGP.6840.74.2015                                             Ostróda, 09 stycznia 2018 r.
 
WYKAZ
 
     że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawo własności nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka Nr 32/18 o pow. Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości,     Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), zarządzenia Nr 5/2011Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, 0,0453 ha, położonej w obrębie Rudno.
 
      Gmina Ostróda jest właścicielem nieruchomości położonej w obrębie Rudno, oznaczonej w ewidencji numerem działki 32/18 o pow. 0,0453 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00021598/4.
 
     Przedmiotowa działka zlokalizowana jest we wschodniej części wsi Rudno, wśród zwartej zabudowy. Dojazd z głównej drogi wiejskiej. Teren wyposażony w energię elektryczną oraz wodociąg wiejski wraz z kanalizacją zbiorczą. Kształt działki zbliżony do litery L.
Działka ew. Nr 32/18 o pow. 0,0453 ha zabudowana jest segmentem budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej.
 
     Obszar przeznaczony do sprzedaży nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda 8 kwietnia 2016 r., działka Nr 32/18, położona w obrębie Rudno, znajduje się w strefie S1- strefa osadniczo-gospodarcza, Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórz Dylewskich, Otulina Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:
 
grunt działki ew. Nr 32/18 o powierzchni )  10,0453 ha, zabudowany segmentem budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej.
 
  2) segment mieszkalny stanowiący samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 w zabudowie szeregowej (Rudno 4), wybudowany w okresie przed II wojną światową, murowany, częściowo podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem. Dach stromy, 2-spadowy konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Wejście na strych drewnianymi schodami. Łazienka wydzielona z części kuchni. Ogrzewanie piecowe. Budynek tynkowany z zewnątrz i wewnątrz. Fundament ceglano-kamienny, brak izolacji przeciw wilgotnościowej. Strop nad piwnicą murowany, nad parterem drewniano-gliniasty.
 
     Lokal mieszkalny Nr 3 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Rudno 4, posiada powierzchnię użytkową 54,17 m2 i składa się z: na parterze - dwóch pokoi, kuchni, korytarza oraz łazienki z wc, na poddaszu – pokoju.
 
     Cena sprzedaży przedmiotowej nieruchomości ustalona na podstawie art. 67 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy wynosi: 48.300,- zł
 
     Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 23 lutego 2018 r.
 
     W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana na rzecz najemcy.
 
     Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości może być rozłożona na raty.
 
     Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 11 stycznia 2018 r. do dnia 2 lutego 2018 r., w miejscowości Rudno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1), w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz informację o wywieszeniu w gazecie Olsztyńskiej dnia 11 stycznia 2018 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 11.01.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.01.2018, ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, odsłon: 100

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7255826
odsłon strony

Aktualnie mamy
53 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved