Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011r.

 

        W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie Gminy Ostróda zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, według stanu na dzień 31 marca 2011 r , godz. 2400.

 Jest on obowiązkowo przeprowadzany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie ze standardami UE, oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań.

 

        W dniach od 1 - 17 marca 2011r. odbędzie się obchód przedspisowy, podczas którego rachmistrze spisowi będą weryfikowali w terenie informacje zawarte w otrzymanych wykazach i mapach cyfrowych.

 

 Celem spisu jest dostarczenie najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych i społecznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

 

 Spisem zostaną objęte:

1) osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

 

2) osoby niemające miejsca zamieszkania,

 

3) mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

 

Spisem nie obejmuje się:

1) szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, członków ich rodzin oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;

 

2) mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

 

 Obowiązek udzielania odpowiedzi:

Osoby przekazujące dane w ramach spisu i spisu kontrolnego, a w razie ich nieobecności inne pełnoletnie osoby wspólnie z nimi zamieszkałe, obowiązani są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu spisowym. Obowiązek udzielania odpowiedzi wynika z ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2011r. ( Dz.U. Nr 47 poz 277).

 

Uprzejmie proszę mieszkańców Gminy Ostróda o umożliwienie rachmistrzom dokonania spisu, zgodnie z obowiązującymi standardami i wymaganiami przepisów prawa.

 

Gminny Komisarz Spisowy

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 07.03.2011, ostatnia aktualizacja: 01.07.2011, odsłon: 809


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584771
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości